logo

ambrosia beetle

Xyleborus affinis Eichhoff, 1868