logo

ambrosia beetle

Xyleborus atratus Eichhoff, 1875