logo

ambrosia beetle

Xyleborus pelliculosus Eichhoff, 1878