logo

ambrosia beetles

Xyleborus pfeili (Ratzeburg, 1878)